Bases del sorteig “CUIDEM LA TEVA CASA 2014″

PROMOCIONANT L’ESDEVENIMENT WHITE SUMMER MARKET 2014

1.- Companyia organitzadora

La societat Empordà Masovers S.C amb CIF J55205686 i domicili a C/dels Oms 10, edifici NEXES Centre de Negocis de Vulpellac, codi postal 17111 del municipi de Forallac, té previst realitzar una promoció que es desenvoluparà de conformitat amb el que estableixen les presents bases.

2.- Període Promocional

La promoció es desenvoluparà en el període comprès entre els dies 2 i 17 d’agost de 2014, ambdós inclosos.

Si per causes que ho justifiquen fos necessari ajornar o modificar la promoció, Empordà Masovers S.C es compromet a atorgar-li a aquesta modificació el mateix grau de publicitat que a les presents bases, a fi de no perjudicar els interessos dels participants.

3.- Gratuïtat

La participació en la promoció serà gratuïta, de manera que no serà necessari el pagament de quota o quantitat addicional alguna per a l’obtenció dels premis objecte de la mateixa.

4.- Requisits de participació i mecànica

4.1 Legitimació per participar

Podran participar en la promoció totes aquelles persones majors de 18 anys de nacionalitat espanyola amb NIF o passaport vigent, o en cas de persones amb altres nacionalitats, amb NIE i permís de residència vigent a Espanya, al moment de participació i adjudicació del premi, que hagin emplenat, dins el període promocional, vàlida i correctament, el qüestionari que Empordà Masovers S.C ha posat a la seva disposició en l’esdeveniment “White Summer Market and Party 2014″.

No podrà participar en la promoció el personal empleat de Empordà Masovers S.C, ni aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l’elaboració i/o desenvolupament de la promoció, ni els familiars en primer grau d’aquests col·lectius.

En el cas que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de

participació, aquestes perdran el dret a obtenir el premi obtingut, i es procedirà a lliurar el premi a la següent persona que reuneixi les condicions de participacions vàlides i que hagin designades com a suplents en els sortejos.

4.2 Mecànica de participació

Al llarg del Període Promocional establert, tots aquells que emplenin (vàlida i completament) el qüestionari facilitat per Empordà Masovers S.C, en l’esdeveniment “White Summer Market and Party 2014″ participaran automàticament en el sorteig que es descriurà a continuació.

Per poder optar al premi és requisit indispensable que les dades facilitades pel participant siguin certes i reals.

4.3 Celebració de sorteig i comunicació amb el guanyador

Data celebració sorteig, diumenge 17 d’agost del 2014 les 21:00 hores a l’estand nº62 (zona 3) del recinte del White Summer 2014, Mas Gelabert 17256 Serres de Pals (Girona)

El premiat s’escollirà de manera aleatòria d’entre tots els formularis lliurats durant tots els dies l’esdeveniment “White Summer Market and Party” (emplenat en la seva totalitat de forma vàlida) rebuts entre els dies 1 i 17 d’ agost del 2014

Empordà Masovers S.C es reserva el dret de modificar la data de celebració del sorteig inicialment prevista si per causes alienes a la seva voluntat hi hagués alguna dificultat per a la celebració del mateix en la data indicada.

Empordà Masovers S.C, contactarà via correu electrònic amb el guanyador en els 5 dies següents a la realització del sorteig per concretar amb aquest la manera de lliurament del premi obtingut i sol·licitar la seva acceptació expressa del mateix. Per confirmar l’acceptació del premi el guanyador han de remetre a Empordà Masovers S.C, la informació i documentació que li sigui requerida en el termini màxim de 30 dies.

En el cas que en el termini establert el guanyador no procedeixi a enviar la

documentació sol·licitada per a la confirmació del premi, o resultés impossible contactar amb ell, s’entendrà que el premi de què es tracte ha quedat desert.

5.- Descripció del premi

Un servei denominat paquet especial White Summer en una casa o habitatge situada a les comarques de l’Alt o Baix Empordà. Inclou servei custòdia de clau (4 mesos), una visita mensual (durant 4 mesos) de supervisió de la casa, l’elaboració d’un informe sobre el seu estat actual, i una sèrie de propostes per al seu òptim manteniment. Condicions: el servei serà personal, intransferible i no reemborsable. Empordà Masovers S.C no s’oposa a que el premi sigui traspassat a una altra persona que disposi de segona residència a la zona descrita, sempre que el premiat notifiqui aquest canvi per escrit a Empordà Masovers S.C, en el termini de 30 dies. Caducitat: febrer 2015.

Empordà Masovers S.C. no correrà amb cap de les despeses que no estiguin expressament previstos en els punts anteriors.

El premi haurà acceptar-se tal i com s’ofereix; és a dir, no s’acceptarà cap modificació. Empordà Masovers S.C tindrà el dret de modificar qualsevol d’aquests aspectes quan les circumstàncies ho justifiquin. Igualment, Empordà Masovers S.C, es reserva el dret a substituir el premi per un altre de similars característiques i valor quan per causes alienes a la seva voluntat no pogués atorgar el premi previst.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions alternatives vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300 Euros. Empordà Masovers S.C, realitzarà l’ingrés a compte que pogués correspondre en nom del guanyador, i comunicarà a l’Agència Tributària les dades i quantitats lliurades i retingudes a cada guanyador.

Empordà Masovers S.C informa que el valor del premi total ascendeix a 500 euros.

Els guanyadors, podran renunciar al premi guanyat, però no podran, en cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent ni pel seu import en metàl·lic.

Els premis seran personals i intransferibles.

La promoció quedarà limitada a l’obtenció d’un únic premi per participant.

En el cas que per causa de força major Empordà Masovers S.C, no pogués fer lliurament del premi previst, aquesta es compromet a substituir-lo per un altre de similars característiques i d’igual o superior valor.

6.- Drets d’Imatge dels guanyadors

Els guanyadors autoritzen a Empordà Masovers S.C. a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms, adreça i imatge en qualsevol activitat publi-promocional, en qualsevol mitjà i sense limitació de temps ni espai, relacionada amb la promoció en què ha resultat guanyador sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. Els guanyadors

no poden exigir cap contrapartida per això ni oposar-se a aquesta utilització excepte renunciant, de forma expressa i per escrit, al premi obtingut.

7.- Dades Personals

Les dades aportades en el formulari de participació s’incorporaran al fitxer automatitzat “sortejos i promocions” de dades personals titularitat de Empordà Masovers S.C (e·masovers), societat amb domicili social a en C / dels Oms 10, edifici NEXES Centre de Negocis de Vulpellac, codi postal 17111 del municipi de Forallac, a Girona, Espanya, el tractament estarà subjecte a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, amb la finalitat de utilitzar-se per a l’adequada organització de la promoció “CUIDEM LA TEVA CASA 2014″, així com per a la realització de les gestions necessàries per al desenvolupament del sorteig, inclosa la selecció del guanyador, la publicació de la llista de guanyador i posterior lliurament del premi a aquest, així com poder fer-li arribar informació sobre productes, serveis, ofertes i promocions relatives als nostres serveis.

Les seves dades seran cedides, o si és el cas interconnectats, a tercers que formin part del grup d’empreses i professionals col·laboradors de e·masovers, dels següents sectors: serveis a domicili, professionals de la casa, reformes, manteniment, reparacions, venda de productes a domicili … que en cada moment figurin en l’adreça d’Internet www.e-masovers.com perquè puguin ser utilitzats per aquestes per dur a terme campanyes de publicitat, màrqueting, estudis de mercat, ofertes de béns i serveis i per a la prestació d’altres serveis anàlegs o complementaris tots ells relacionats amb l’objecte social de Empordà Masovers S.C durant o amb posterioritat a la prestació de serveis al seu favor, això quan l’Usuari faciliti les seves dades de contacte consentint expressament amb l’enviament de tals comunicacions .

El participant autoritza expressament, sense dret a contraprestació alguna i amb caràcter indefinit a què Empordà Masovers S.C, pugui fer difusió, en qualsevol mitjà de comunicació intern i/o extern que estimi oportú, incloses les xarxes socials, de les seves dades personals consistents en el seu nom i cognoms i/o imatge, com a participant del certamen i/o guanyador del sorteig amb l’exclusiva finalitat d’assegurar la seva divulgació.

Podrà exercir els drets d’accés a les seves dades, rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament, per mitjà d’escrit acompanyat de còpia del document nacional d’identitat o passaport en vigor i dirigit per correu electrònic a hola@e-masovers.com

L’informem que la informació comercial li podrà ser remesa a través de correu electrònic, tot això d’acord amb el que preveu la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic.

8. – Reserva de drets

Empordà Masovers S.C, es reserva el dret de donar de baixa a aquells que estiguin fent un mal ús de la promoció, realitzin actes fraudulents o que perjudiquin altres participants. En cas que Empordà Masovers S.C o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a aquest promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant estigui impedint el normal desenvolupament de la promoció alterant il·legalment el seu registre i/o participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o portant a terme qualssevol actes fraudulents que contravinguin la transparència de la promoció, Empordà Masovers S.C es reserva el dret de donar de baixa

i fins i tot de retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap tipus, a tots aquells participants que s’hagin beneficiat de manera directa o indirecta d’aquest tipus d’actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que puguin correspondre.

En aquest sentit, Empordà Masovers S.C declara que ha habilitat els mecanismes i suports tècnics idonis per detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació normal a la present promoció.

Empordà Masovers S.C, es reserva el dret a seleccionar guanyador alternatiu en el cas que es tinguin motius raonables de creure que un participant ha infringit qualsevol d’aquests termes i condicions.

Empordà Masovers S.C, es reserva el dret de realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la mecànica i premis de la present promoció sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.

En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empordà Masovers S.C, i que afecte el normal desenvolupament de la mateixa, Empordà Masovers S.C, es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, sense que els participants puguin exigir cap responsabilitat a Empordà Masovers S.C.

9.- Altres disposicions

El període de reclamacions finalitza als 15 dies naturals transcorreguts des que es dóna a conèixer el resultat.

10.- Acceptació de bases

S’informa als possibles participants que el simple fet de participar en la promoció implica la total acceptació de les presents bases.

Empordà Masovers S.C es reserva el dret de modificar el contingut de les presents bases en el cas que esdevingui qualsevol circumstància imprevista que estigui fora del seu control, ja sigui fortuïta o de força major o per l’activitat irregular d’un participant o un tercer, sense que Empordà masovers S.C incorri en cap responsabilitat davant els participants, premiats o terceres persones.

Les presents bases es regeixen per la legislació espanyola i els participants quedaran subjectes a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Bisbal d’Empordà.